Search
  • Vasilis Panagiotou

Susosabaki no kata

Workiing in Susosabaki no kata of Kukishinden Ryu in Akban Athens Dojo

https://www.youtube.com/watch?v=T2L3XWXRlyM&t=27s

1 view0 comments